Vi projicerade våra budskap till försvar för yttrandefriheten / We projected our messages in defence of the freedom of expression

english below

VI PROJICERADE VÅRA BUDSKAP TILL FÖRSVAR FÖR YTTRANDEFRIHETEN

Turkiet var länge världens största fängslare av journalister. Idag håller Kina den tveksamma äran, med Turkiet stax efter som nummer två.

2020 dömde t.ex. Erdogan och hans regim utgivaren Can Dündar till 27 års fängelse för avslöjandet att turkiska säkerhetstjänsten, MIT illegalt smugglade vapen till jihadister i Syrien. Myndigheten som smugglade vapnen gick däremot helt fria. Att beväpna IS och liknande salafistgrupper var helt ok.

I Turkiet är det olagligt att ”förolämpa” presidenten. Fram till 2014 hade ingen dömts för brottet, men i det allt mer auktoritära Turkiet har vi sett en eskalering från 40 fängelsestraff utdömda 2014, till 3665 under 2020. Med över 100.000 inledda förundersökningar av brottet under samma period har turkiska journalister kallat lagen ett verktyg för att tysta kritiker.

Förolämpningsbrottet utvidgades under 2005 till att även omfatta turkiska myndigheter. På så sätt har även kritik mot armén och de olika invasioner som skett av Turkiets grannländer de senaste åren också kriminaliserats. Amnesty kallar lagen ett direkt hot mot yttrandefrihen.

Tillsammans med de här förolämpningslagarna följer även drakoniska ”anti-terrorlagar” som drabbat politker och journalister hårt. Det var t.ex. inte sällsynt att en journalist som kritiserat den turksika invasionen av Syrien under 2019 både åtalades för att ha förolämpat armén men också för terroristbrott, detta då det indirekt ansågs vara ett stöd för kurderna i Syrien. Över 200 journalister har fängslats sedan 2016 och samma år förlorade 14.000 lärare sina jobb efter terroristanklagelser. Så sent som i förra veckan greps 15 journalister under de här vaga åsiktslagarna.

Det är det här Turkiet vill att Sverige ska göra.
För dem är terrorism inte bara fysiska attacker men också saker som kritik, opposition och fria konversationer. I den här logiken har Turkiet b.l.a anklagat försvarsminister Peter Hultqvist (S) för att vara en del av PKK, då han uttryckt sig kritiskt mot Turkiet. Erdogan kan inte förstå hur kurdisk opposition kan få uttrycka sig fritt i Sverige eller visa sina flaggor. Det är för regimen helt obegripligt och det är ett av deras tydligaste krav:
– Sverige måste anpassa sina lagar för att komma i linje med Turkiets.

Det här borde inte bara skrämma kurdiska flyktingar men alla som lever i Sverige.
Vår yttrandefrihet och rätt att kritisera staten så väl som våra politiker är ett absolut kärnvärde och en del av Sveriges grundlag. Det här kräver att vi alla ställer oss viktiga frågor:
– Vill Sverige gå samma väg som Turkiet, vill vi ha samma politiska klimat och lagar som dem?

Vi projicerade våra budskap i Stockholm för att ett försvar av yttrandefriheten är grundbulten i all demokrati. Yttrandefriheten borde inte vara en handeslvara som Turkiet kan byta mot saker de har. Vi skadade ingen, varken byggnad eller människa och lämnade platsen som den såg ut när vi var klara. Det enda vi gjorde var att uttrycka våra tankar och det är det som skrämmer Turkiet. Det är det de vill illegalisera. Låt dem inte göra det.


WE PROJECTED OUR MESSAGES IN DEFENCE OF THE FREEDOM OF EXPRESSION

Turkey has long been the world’s largest jailer of journalists. Today, China holds that dubious honor, with Turkey close behind as number two.

Fx., during 2020 the editor Can Dündar was sentenced to 27 years of jail for revealing that the Turkish security service, MIT smuggled illegal weapons to jihadists in Syria. However, the authorities that did the smuggling walked scot free. Arming IS and other similar Salafi groups was not seen as a problem.

In Turkey it’s an offense to “insult the president”.
Until 2014, no one was convicted for the crime but in the increasingly authoritarian state of Turkey we have seen an escalation from 40 prison sentences in 2014, to 3665 in 2020. With over 100.000 started investigations into the crime during the same period, Turkish journalists have dubbed the law a tool for silencing critics.

The offense of insult was expanded in 2005 to also include Turkish authorities. Thus, also critics of the different military invasions into Turkey’s neighboring countries during the recent years, was criminalized. Amnesty has called the law a direct threat to the freedom of expression.

Along with these insult-laws there is also draconian “anti-terror laws”, that has hit politicians and journalists hard. Fx., it was not uncommon for a journalist that criticized the Turkish invasion of Syria in 2019 to both be prosecuted for insulting the army, and also for a terror offence as the critic was viewed as indirect support for the Syrian Kurds. More than 200 journalists have been jailed since 2016, and during the same year 14.000 teachers lost their jobs due to terror-allegations. 15 journalists were arrested as recently as last week due to these vague laws against dissent.

This is what Turkey wants Sweden to do.
For them, terrorism is not just physical attacks but also things like criticism, opposition and free conversations. Through this logic, Turkey has, amongst other things, accused the Swedish minister of Defense, Peter Hultqvist (S) of being a part of PKK, this as he has previously criticized Turkey. Erdogan can not fathom how Kurdish opposition can be allowed to freely express themselves or show their flags in Sweden. It’s completely incomprehensible to the regime and it is also on of their clearest demands:
– Sweden must amend its laws to get in line with Turkey’s.

This should not only scare Kurdish refugees, but all those who live in Sweden.
Our freedom of expression and the right to criticize the state or our politicians is an absolute core value and also a part of the Swedish constitution. This situation demands of us to pose some serious questions:
– Does Sweden want to follow down the same path as Turkey, do we want the same political climate and laws as them?

We projected our messages in Stockholm because the defense of freedom of expression is a cornerstone of all democracy. Freedom of speech should not be a commodity that Turkey gets to exchange for things they have. We did not injure anyone, neither building nor people, and left the place in the same state as it was when we arrived. The only thing we did was to express our thoughts and that’s what scares Turkey. That’s what they want to criminalize. Don’t let them.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *